PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

21.03.2013

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Trnovcu za potrebe stambene izgradnje

21.03.2013

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96. ), članka 52. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 24/09), članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 36/11) i Odluke o prodaji nekretnina , raspisuje se

N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta u TRNOVCU
za potrebe stambene izgradnje

I. PODACI O OPĆINI 
Naziv: Općina Trnovec Bartolovečki
Sjedište: Trnovec, Bartolovečka 76
Telefon: 042/ 683-060, 042/ 684-040
Matični broj: 2697599, OIB 06955881275

II. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Trnovec Bartolovečki k.o. Bartolovečki Trnovec upisano u zk.ul. 3438 nalazeće u ulici Male ledine u naselju Trnovec, a označene kao:

- čkbr. 4/43 ORANICA MALI PROSTOR u površini od 896 m2
- čkbr. 4/44 ORANICA MALI PROSTOR u površini od 880 m2
- čkbr. 4/45 ORANICA MALI PROSTOR u površini od 880 m2
- čkbr. 4/46 ORANICA MALI PROSTOR u površini od 880 m2
- čkbr. 4/54 ORANICA PROSTOR u površini od 929 m2
- čkbr. 4/55 ORANICA PROSTOR u površini od 905 m2.

III. POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

1.Početna cijena za predmetno zemljište je prometna vrijednost 1m2 građevinskog zemljišta na predmetnoj lokaciji u iznosu od 205,00 kuna (slovima: dvijestopet kuna) utvrđena Procjenom vrijednosti nekretnine čkbr.4/43 upisane u zk.ul. 3438 k.o. Bartolovečki Trnovec koja se primjenjuje i na tržišnu vrijednost po 1 m2 ostalih nekretnina obzirom da se radi o istoj lokaciji, a utvrđenoj od strane ovlaštenog vještaka. 

2. Kupoprodajna cijena plaća se u cjelokupnom iznosu u roku od petnaest ( 15 ) dana od dana zaključenja Kupoprodajnog ugovora.

IV.MOGUĆNOST OBROČNE OTPLATE KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupaci imaju mogućnost obročnog plaćanja isplate kupoprodajne cijene na najviše 25 godina s time da prvu ratu kupoprodajne cijene trebaju isplatiti prodavatelju u roku od petnaest ( 15 ) dana od dana zaključenja Kupoprodajnog ugovora, a preostali iznos u jednakim mjesečnim ratama na najviše 25 godina uz obvezu plaćanja kamate na neisplaćeni iznos kupoprodajne cijene u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

V. NATJEČAJNI POSTUPAK I UVJETI SUDJELOVANJA U ISTOM

1.Prodaja zemljišta obaviti će se putem prikupljanja ponuda po sistemu zatvorenih ponuda, a postupak će provesti Komisija za promet nekretninama. Ukoliko dva ili više ponuditelja daju istu ponudu (istu kupoprodajnu cijenu) za istu nekretninu, najpovoljnija ponuda odabrat će se usmenim nadmetanjem tih ponuditelja, s time da je najmanji iznos za koji se ponuda može povećati 1.000,00 kuna, a usmeno nadmetanje provesti će Komisija za promet nekretninama na toj istoj sjednici.

2.Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju sve fizičke i pravne osobe, a prvenstveno pravo ima:

a) osoba koja ima najmanje pet godina prijavljeno prebivalište na području Općine Trnovec Bartolovečki, te
b) osoba sa statusom propisanim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u slučaju ponuđene iste visine kupoprodajne cijene kao i drugi ponuditelj, a koja je ujedno i najpovoljnija ponuđena cijena za kupnju predmetnog građevinskog zemljišta.

3.Predmetno zemljište prodaje se pod uvjetom:
- da se na nekretnini izgradi isključivo individulani stambeni objekt, te
- da se isti izgradi i završi stavljanjem krovišta u roku pet godina od zaključenja 
Kupoprodajnog ugovora,
- da kupac preuzme obvezu plaćanja naknade za priključenje na distribucijski sustav plinovoda i za izvođenje plinskog priključka zaključno sa podzemnim polietilenskim kapama u iznosu od 950 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, te istu naknadu u cijelosti podmiri Općini u roku od petnaest ( 15 ) dana od dana zaključenja Kupoprodajnog ugovora.
Međusobna prava i obveze glede ispunjavanja uvjeta Općina kao prodavatelj i kupac urediti će Kupoprodajnim ugovorom.

VI. MOGUĆNOST UVIDA 

Za uvid u dokumentaciju potrebno je najaviti se  Jedinstvenom upravnom odjelu u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76 svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 sati na telefon: 042/ 683-060 ili 042/ 684-040.

VII. UPLATA JAMČEVINE 

Podnositelj ponude dužan je prije podnošenja iste uplatiti jamčevinu kao jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% ukupne kupoprodajne cijene ( početna kupoprodajna cijena x m2) na žiro račun Općine Trnovec Bartolovečki broj 2360000-1846200006.
U slučaju odabira ponude kao najpovoljnije ponude uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u iznos kupoprodajne cijene, a u slučaju ne odabira ponude isti iznos se vraća ponuditelju na račun otvoren pri njegovoj poslovnoj banci u roku od 15 dana od okončanja postupka natječaja.

U slučaju odabira ponude kao najpovoljnije ponude i odustanka ponuditelja od ponude, ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime, adresu i datum rođenja ponuditelja,
- oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu po m2,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini, te
- potpis osobe - ponuditelja

IX. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE PONUDI

Ponudi se obvezno prilaže slijedeća dokumentacija:
- preslika osobne iskaznice, 
- dokaz o plaćenoj jamčevini, te
- dokaz o ispunjavanju prvenstvenog prava.

X. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude se moraju dostaviti do zaključno 04.04.2013. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave.

XI. DOSTAVA PONUDE

Ponuda se podnosi u pismenom obliku predajom neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76, ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Trnovec Bartolovečki
Komisija za promet nekretnina
Trnovec, Bartolovečka ulica 76
42 202 B. Trnovec
„ZA NATJEČAJ PRODAJA NEKRETNINA – NE OTVARAJ”

XII. OTVARANJE I ODABIR PONUDA

1.Javno otvaranje ponuda provest će Komisija za promet nekretnina u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Bartolovečka 76 dana 04. 04. 2013. godine u 13:00 sati.
Nakon otvaranja svake ponude, Komisija će izvjestiti nazočne i zapisnički konstatirati o sadržaju ponude.
Nepotpune ponude i ponude zaprimljene po proteku roka za podnošenje ponude, neće se razmatrati, a što će se zapisnički konstatirati.

2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Kod odabira najpovoljnije ponude primjenjuje se kriterij najviše ponuđene cijene po m2, što znači da je najpovoljnija ponuda u natječajnom postupku ponuda s najvišom cijenom po m2 zemljišta.

3. Odabir najpovoljnije ponude
Podnositelj ponude je obavješten o odabiru najpovoljnije ponude primitkom Zapisnika o radu Komisije za promet nekretninama koji potpisuju članovi Komisije, zapisničar i jedan ponuditelj kojeg odaberu nazočni ponuditelji. 

4.Zaključenje Kupoprodajnog ugovora
Općina Trnovec Bartolovečki obvezna je sa ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija zaključiti Kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Komisije za promet nekretninama.

XIII.DOSTAVA I ODABIR PONUDA ZA NEPRODANE NEKRETNINE PO OVOM NATJEČAJU DO ZAKLJUČNO 31. PROSINCA 2013. GODINE

Po uvjetima iz ovog natječaja Općina Trnovec Bartolovečki izlaže daljnoj prodaji sve po ovom natječaju neporodane nekretnine iz točke II., a ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti bez obzira na način dostave:
-do 3.svibnja 2013. do 13 sati
-do 3.lipnja 2013. do 13 sati
-do 3. srpnja 2013. do 13 sati
-do 6. kolovoza 2013. do 13 sati
-do 3. rujna 2013. do 13 sati
-do 3. listopada 2013. do 13 sati
-do 4. studenog 2013. do 13 sati
-do 4. prosinca 2013. do 13 sati

Uvid u neprodane nekretnine koje se izlažu prodaji tokom godine sukladno ovoj točki, ponuditelji prije podnošenja ponude mogu izvršiti svakog radnog dana u sjedištu Općine u vremenu od 9-14 sati, a otvaranje ponuda vršit će se u navedene dane za krajnje zaprimanje ponuda po mjesecima u 13,00 sati.


OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
NAČELNIK OPĆINE
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top