PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

21.03.2013

Natječaj za prodaju zemljišta

21.03.2013

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96. ), članka 52. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 24/09), članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 36/11) i Odluke o prodaji nekretnina, raspisuje se

N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta k.o. Bartolovečki Trnovec
na području rezervirane zone poduzetništva u Trnovcu


I. PODACI O OPĆINI 
Naziv: Općina Trnovec Bartolovečki
Sjedište: Trnovec, Bartolovečka 76
Telefon: 042/ 683-060, 042/ 684-040
Matični broj: 2697599,OIB 06955881275
II. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Trnovec Bartolovečki k.o. Bartolovečki Trnovec nalazeće na području naselja Trnovec i to :

A) nekretnine sve na području k.o. Bartolovečki Trnovec unutar građevinskog područja naselja Trnovec važećim Prostornim planom uređenja Općine u rezerviranim zonama za gospodarske namjene, a koje je potrebno povezati i privesti namjeni -
1.-čkbr.551/1 oranica peneznica površine 3384 m2, upisana u z.k.ul. 403 
2.-čkbr.550/2 oranica peneznica površine 1802 m2 upisana u z.k.ul. 610
3.-čkbr.550/1 oranica peneznica površine 1801 m2 upisana u z.k.ul. 610
4.-čkbr.549/1 oranica peneznica površine 1826 m2 upisana u z.k.ul. 610
5-čkbr. 548/3 oranica veliko trnje površine 1911 m2 upisana u z.k.ul.3613
6.čkbr. 548/2 oranica veliko trnje površine 1803 m2 upisana u z.k.ul.3613
7.čkbr. 548/1 oranica veliko trnje površine 1855 m2 upisana u z.k.ul. 3528

B) nekretnine sve na području k.o. Bartolovečki Trnovec u obuhvatu građevinskog područja naselja Trnovec unutar organizirane Poduzetničke zone Trnovec, a označene kao:
1.čkbr. 577/3 oranica siget sisli površine 4344 m2 upisana u z.k.ul. 3528
2.čkbr. 407/3 oranica i put u poduzetničkoj zoni Trnovec,površine 43451 m2 upisana u z.k.ul. 3519
3.čkbr. 407/136 oranica poduzetnička zona Trnovec,površine 2813 m2 upisana u z.k.ul.3159

III. POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

1.Početna cijena za predmetno zemljište utvrđuje se za nekretnine iz točke II.ovog natječaja
-navedene pod A) u iznosu od 5,00 EUR-a za m2, te za
-navedene pod B) u iznosu od 11,5 EUR-a za m2
plativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

2. Kupoprodajna cijena plaća se u cjelokupnom iznosu u roku od petnaest ( 15 ) dana od dana zaključenja Kupoprodajnog ugovora.

IV. NATJEČAJNI POSTUPAK I UVJETI SUDJELOVANJA U ISTOM

1.Prodaja zemljišta obaviti će se putem prikupljanja ponuda po sistemu zatvorenih ponuda, a postupak će provesti Komisija za promet nekretninama. Ukoliko dva ili više ponuditelja daju istu ponudu ( istu kupoprodajnu cijenu) za istu nekretninu, najpovoljnija ponuda odabrat će se usmenim nadmetanjem tih ponuditelja, s time da je najmanji iznos za koji se ponuda može povećati 1.000,00 kuna, a usmeno nadmetanje provesti će Komisija za promet nekretninama na toj istoj sjednici.

2.Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju sve fizičke i pravne osobe, a prvenstveno pravo ima ponuditelj koji ponudi veću cijenu.

V. MOGUĆNOST UVIDA
Za uvid u dokumentaciju potrebno je najaviti se Jedinstvenom upravnom odjelu u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76 svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 sati na telefon: 042/ 683-060 ili 042/ 684-040.

VI. UPLATA JAMČEVINE 
Podnositelj ponude dužan je prije podnošenja iste uplatiti jamčevinu kao jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene Općine Trnovec Bartolovečki broj 2360000-1846200006.

U slučaju odabira ponude kao najpovoljnije ponude uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u iznos kupoprodajne cijene, a u slučaju ne odabira ponude isti iznos se vraća ponuditelju na račun otvoren pri njegovoj poslovnoj banci u roku od 15 dana od okončanja postupka natječaja.

U slučaju odabira ponude kao najpovoljnije ponude i odustanka ponuditelja od ponude, ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
- naziv i adresu ponuditelja
- kraći program namjene nekretnine koja je predmet kupoprodaje
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

VIII. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude se moraju dostaviti do zaključno 4.4.2013. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

IX. DOSTAVA PONUDE

Ponuda se podnosi u pismenom obliku predajom neposredno pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76, ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Trnovec Bartolovečki
Komisija za promet nekretnina
Trnovec, Bartolovečka ulica 76
42 202 B. Trnovec
„ZA NATJEČAJ PRODAJA NEKRETNINA GOSPODARSKE NAMJENE 
– NE OTVARAJ”

IX. OTVARANJE I ODABIR PONUDA

1.Javno otvaranje ponuda provest će Komisija za promet nekretnina u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Bartolovečka 76 dana 4.4.2013. godine u 12,00 sati.
Nakon otvaranja svake ponude, Komisija će izvjestiti nazočne i zapisnički konstatirati o sadržaju ponude.
Nepotpune ponude i ponude zaprimljene po proteku roka za podnošenje ponude, neće se razmatrati, a što će se zapisnički konstatirati.

2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Kod odabira najpovoljnije ponude primjenjuje se kriterij najviše ponuđene cijene te sposobnost ponuditelja da izvrši povezivanje predmetne nekretnine sa drugim nekretninama na području rezerviranom za gospodarske namjene.

3. Odabir najpovoljnije ponude
Podnositelj ponude je obavješten o odabiru najpovoljnije ponude primitkom Zapisnika o radu Komisije za promet nekretninama koji potpisuju članovi Komisije, zapisničar i jedan ponuditelj kojeg odaberu nazočni ponuditelji. 

4.Zaključenje Kupoprodajnog ugovora
Općina Trnovec Bartolovečki obvezna je sa ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija zaključiti Kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Komisije za promet nekretninama.

X.DOSTAVA I ODABIR PONUDA ZA NEPRODANE NEKRETNINE PO OVOM NATJEČAJU DO ZAKLJUČNO 31. PROSINCA 2013. GODINE

Pod uvjetima iz ovog natječaja Općina Trnovec Bartolovečki izlaže daljnjoj prodaji sve po ovom natječaju neprodane nekretnine iz točke II., a ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti bez obzira na način dostave:

-do 3. svibnja 2013. do 12 sati
-do 3. lipnja 2013. do 12 sati
-do 3. srpnja 2013. do 12 sati
-do 6. kolovoza 2013. do 12 sati
-do 3. rujna 2013. do 12 sati
-do 3. listopada 2013. do 12 sati
-do 4. studenog 2013. do 12 sati
-do 4. prosinca 2013. do 12 sati.

Uvid u neprodane nekretnine koje se izlažu prodaji tokom godine sukladno ovoj točki, ponuditelji prije podnošenja ponude mogu izvršiti svakog radnog dana u sjedištu Općine u vremenu od 9-14 sati, a otvaranje ponuda vršit će se u navedene dane za krajnje zaprimanje ponuda po mjesecima u 12 sati. 


OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top