PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

29.04.2019

Obavijest

O B A V I J E S T I

 

 

KOMUNALNI RED

Člankom 12. stavkom 1. Odluke o komunalnom redu Općine Trnovec Bartolovečki («SVVŽ» br. 31/10.)   propisano je da su vlasnici  dvorišta, vrtova, voćnjaka, livada, građevinskog zemljišta, neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih sličnih površina koje su vidljive s javne površine dužni održavati i obrađivati (kositi i čistiti) sukladno njihovoj  namjeni i na taj način doprinositi uređenju naselja.

Vlasnici ruševnih objekata i zaraslih korovom iz članka 52. stavka 4. Zakona o građevinskoj inspekciji («NN» br. 153/13.)  koji su zbog oštećenja   izgubili svoja svojstva i namjenu, te nisu više prikladni  za uporabu sukladno svojoj namjeni, a i ne rabe  se najmanje pet godina, komunalni redar  u provedbi nadzora ima pravo i obvezu narediti vlasniku uklanjanje ruševne zgrade i odrediti   izvršenje rješenja putem treće osobe i to na odgovornost i trošak vlasnika te građevine.

 

KOMUNALNI OTPAD

Člankom 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN“ br. 94/13., 73/17. i 14/19.) propisano je da  je prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada javna usluga odnosno usluga od općeg interesa, a obveznik korištenja usluge je vlasnik  odnosno korisnik nekretnine.

Prema navedenoj zakonskoj odredbi vlasnik odnosno korisnik nekretnine obvezan je:

-       koristiti uslugu u skladu s navedenim Zakonom i Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Trnovec Bartolovečki („SVVŽ“ br. 6/18.),

-       predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada u Reciklažno dvorište Motičnjak te

-       snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada.

 

Prikupljanje komunalnog otpada je zakonski obvezno i vrši se putem spremnika (kanti) i u skladu sa naprijed navedenom Odlukom o načinu  pružanja javnih usluga.

 

S obzirom da je Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Trnovec Bartolovečki („SVVŽ“ br. 6/18.) pružanje te usluge dodijeljeno  trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin i ukoliko do sada niste koristili i preuzeli kante za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (zasebno za miješani komunalni otpad, zasebno za papir i zasebnu za plastiku) obvezno se treba  javiti u Čistoću d.o.o. Varaždin, O. Price 13 radi zaključenja Ugovora o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš ili pa spaljivanje otpada u okolišu, a to se odnosi i na biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva, a   odredbom članka 167. stavkom 4. Zakona propisana je visina novčane kazne za fizičke osobe od 3.000,00 do 10.000,00 kuna u slučaju odbacivanja otpada u okoliš ili spaljivanja otpada u okolišu.

 

Odlukom o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine („SVVŽ“ br. 51/18.) propisani su kriteriji za  ostvarivanje prava na mjesečno podmirenje cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada pa se u slučaju socijalnog statusa ili samačkog domaćinstva možete javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine radi utvrđivanja postojanja uvjeta za ostvarivanje predmetnog prava.

 

Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Trnovec Bartolovečki («SVVŽ» br. 22/19.)  propisane su posebne mjere i to:

-          učestala kontrola lokacija putem obilaska komunalnog redara,

-          postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada u okoliš,

-          postavljanje prepreka za sprečavanje prolaska,

-          edukacija građana putem medija i dostavom letaka o zaštiti javnih površina i o načinu zbrinjavanja komunalnog otpada te objavom telefonskog broja na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada i

-          postavljanje video nadzora na određenim lokacijama.

 

Radi provedbe mjere uklanjanja otpada odbačenog u okoliš komunalni redar rješenjem

nalaže onečišćivaču, a ukoliko nije poznat vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad ili nalaže pravnoj osobi koja upravlja određenim područjem (javnim dobrom) da ukloni odloženi otpad ukoliko je nepropisno odložen otpad na nekretnini koja ima status javnog dobra.

Istekom roka za ispunjenje obveze uklanjanja otpada odbačenog u okoliš komunalni redar u slučaju da utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada na trošak onečistivača odnosno vlasnika ili posjednika nekretnine.

 

OBVEZA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE

             Člankom 209. Zakona o vodama („NN“ br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) propisano je da se građevine i druge nekretnine priključuju  na komunalne vodne građevine (sustav javne vodoopskrbe odnosno vodovod i sustav javne odvodnje odnosno kanalizaciju) sukladno  Odluci o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu  o priključenju građevina, odnosno nekretnina na komunalne vodne građevine („SVVŽ“ broj 28/04., 2/06., 1/09.).

Člankom 4. navedene Odluke propisana  je obveza  vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku građevine da priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine ako je takva infrastruktura izgrađena i ukoliko su ispunjeni svi tehnički uvjeti koji omogućavanju priključenje.

Stoga se pozivaju svi vlasnici građevina odnosno nekretnina na ispunjenje zakonske obveze priključenja istih na sustav odvodnje otpadnih voda (kanalizaciju) ukoliko su ispunjeni svi tehnički uvjeti koji omogućavanju priključenje radi mogućnosti saniranja nerazvrstanih cesta na području naselja Trnovec.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine podnosi zahtjev za priključak  javnom isporučitelju vodne usluge ( Varkom-u d.d. Varaždin)  radi zaključenja  ugovor o gradnji priključka.  

 

AGROTEHNIČKE MJERE

 

Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („SVVŽ” br. 73/18.) propisane su agrotehničke mjere koje su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni primjeniti kod obrade poljoprivrednog zemljišta tako da se ne umanjuje  vrijednost poljoprivrednog zemljišta.

 

 

Prema odredbama navedene Odluke vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta  dužni su:

 

a)    osim redovite obrade i suzbijanja štetnika sa zemljišta ukloniti sve biljne ostatke koji

bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku ovisno o  biljnoj kulturi,

 

b)    koristiti poljske puteve uz svoju parcelu  i po cijeloj dužini njezina korištenja

tako da ih se ne oštećuju odnosno na način da stalno budu prikladni za korištenje i zabranjeno je poduzimati radnje  koje mogu dovesti do degradacije dobrog stanja poljskih puteva

(sužavanje zaoravanjem poljskog puta, neovlašteno mijenjanje trase puta, iznošenje na puteve neodgovarajućeg otpadnog materijala i biljne ostatke prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta i dr. radnje).

 

U okviru Odluke propisane su mjere zaštite od požara s obzirom da je člankom 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 92/10.) propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne poduzimati mjere u svrhu zaštite od požara uvažavajući činjnicu da do požara u najčešćim slučajevima dolazi prilikom paljenja biljnjih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.

Zabranjeno je spaljivanje biljnih ostataka i korova na poljoprivrednim površinama i

ostalom otvorenom prostoru u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, a tijekom godine:

-          uništavanje suhe trave, korova, raslinja i strništa paljenjem za vrijeme sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane repice dok radovi ne završe,

-          paljenje biljnih ostataka nakon žetve ili berbe dok ne završe radovi i na susjednim poljoprivrednim česticama,

-          loženje vatre i spaljivanje noću i po vjetrovitom vremenu,

-          paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 30 metara, od ograda i zgrada izvedenih od zapaljivog materijala,  na trasama, elektroenergetskih vodova te u blizini pruge, pogona i stambenih objekata   te

-          paljenje trave i korova uz javnu cestu.

 

Prilikom uništavanja korova i biljnih ostataka spaljivanjem vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

 

-    tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnih ostataka mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

-    spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu, kantu napunjenu vodom i sl.),

-    nakon sagorijevanja osobe koje su zapalile vatru  dužne su pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

 

GROBLJE

 

         Odlukom o upravljanju i održavanju groblja („SVVŽ“ br.46/16.,62/17.) uređeno je:

upravljanje grobljima, dodjeljivanje i korištenje grobnih mjesta, nasljeđivanje i ustupanje grobnih mjesta, naknade koje se plaćaju te način i uvjeti ukopa umrle osobe.

 

Grobno mjesto na korištenje dodjeljuje se slijedom:

-          prvo slobodno grobno mjesto prema brojevima grobnih mjesta na Položajnom planu,

-          grobno mjesto koje je prijašnji korisnik ustupio na korištenje Općini,

-          grobno mjesto koje se smatra napuštenim.

 

O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) korisnici su dužni brinuti se sami i o svom trošku, grobno mjesto održavati urednim, a u slučaju zapuštenosti po pozivu dužni su očistiti grobno mjesto.

 

Vezano za korištenje grobnog mjesta obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se grobno mjesto   smatra napuštenim i može se ponovo dodijeliti novom korisniku  u slučaju da upisani korisnik u grobnom očevidniku nije platio grobnu naknadu deset godina, a proteklo je razdoblje od petnaest  godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno trideset godina od ukopa u grobnicu.

 

U slučaju da prijašnji korisnik napuštenog grobnog mjesta plati dužni iznos grobne naknade sa obračunatim zateznim kamatama može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobnom pločom ili spomenikom), a ukoliko ne plati dužni iznos radi se o napuštenoj imovini kojom raspolaže Općina.

 

Prije dodjele napuštenog grobnog mjesta novom korisniku premjestiti će se ostaci  preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

 

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje u trenutku nastale potrebe za ukopom, a iznimno u slučaju izričite zainteresiranosti korisnika, ali je u tom slučaju  korisnik novo dodjeljenog   grobnog mjesta obvezan da u roku od 6 mjeseci od dana izvršnosti rješenja o dodjeli grobnog mjesta izgradi nadgrobni spomenik.

 

Posjetitelji groblja dužni su poštivati pravila ponašanja na groblju koja su propisana  Odlukom, s ciljem da se osigura nesmetano i kontinuirano obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja te da se osigura poštivanje mira i ponašati se s dužnim poštovanjem prema umrlima.

 

Radi očuvanja reda i mira na groblju zabranjeno je:

-  ostavljati ili postavljati na grobovima neprikladne ukrase ili posude za cvijeće,

-  hodati po grobovima, travnatim ili cvjetnim površinama,

-  voziti se po groblju motornim vozilom, motociklom ili biciklom, osim vozila za prijevoz pokojnika, vozila potrebnih za obavljanje radova na groblju i vozila koja se koriste za odvoz komunalnog otpada,

-   odlagati komunalni otpad izvan posuda i kontejnera određenog za određenu vrstu komunalnog otpada,

-  oštećivanje  zelenih nasada, ukrasnog grmlja, opreme grobova, groblja i mrtvačnice,

-  šaranje i pisanje grafita na nadgrobnim spomenicima, klupama, na zidovima mrtvačnice i ostalim komunalnim objektima,

-  paliti korov i komunalni otpad,

-  oštećivati nasade i opremu na tuđem grobnom mjestu,

-  ulaziti na groblje i u mrtvačnicu bez odobrenja  izvan vremena utvrđenog  Odlukom,

-  ulaziti na groblje djeci mlađoj od 10 godina bez nadzora starije osobe,

-  obavljati djelatnost trgovine ili reklamiranja proizvoda,

-  glasno pjevanje i vikanje koje nije vezano za ispraćaj umrle osobe te

-  dovođenje životinja na groblje.

 

Posebice skrećemo pozornost građanima koji posjećuju mjesna groblja u Bartolovcu i

Šemovcu da je zabranjeno odlaganje komunalnog otpada iz kućanstva donijetog na groblje radi odlaganja istog u kante za komunalni otpad koje se nalaze na groblju ili pa odlaganja tog otpada u živicu ili drugo raslinje na području groblja.

 

 

DIMNJAČARSKE USLUGE

         Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Trnovec Bartolovečki („SVVŽ“ br. 30/11.) propisana je obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod održavanjem dimnjaka podrazumijeva se:

 

a)    redoviti pregled dimnjaka  provodi se sukladno zahtjevu iz projekta građevine, a najmanje jedanput godišnje obvezno prije sezone loženja, a što uključuje vizualni pregled, tlačnu probu, a u slučaju sumnje i usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka te se isti i čisti ovisno o vrsti dimnjaka (mehanički ili na drugi način);

b)    izvanredni pregled dimnjaka koji se provodi prije promjene uređaja za loženje ili promjene goriva ili drugih izvanrednih okolnosti koje zahtjevaju provedbu pregleda dimnjaka.

 

Korisnici usluga dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu ložišta i dimovodnih objekata te ne smiju spriječiti ovlaštenom dimnjačaru pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata niti pa ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova, a može se provoditi i češće na zahtjev korisnika usluge ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi.

 

Komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine obavlja Caminus j.o.o. Varaždin na osnovu Ugovora zaključenog sa Općinom Donja Voća, a kojem je Općina Donja Voća povjerila koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području te Općine.

Koncesionar  Caminus j.o.o. Varaždin pruža  dimnjačarske usluge pod istim uvjetima kao i na području Općine Donja Voća, a do završetka postupka za odabir koncesionara koji će obavljati te poslove na području naše Općine.

 

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

 

Člankom 45. Zakona o veterinarstvu („NN“ br. 82/13. i 148/13.) propisano je da psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja i upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Uprava za veterinarstvo pri nadležnom ministarstvu.

 

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („SVVŽ“ br. 40/18.) propisani su minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje njihovi posjednici moraju osigurati i  trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja da bi se riješio problem nastanka neželjenih životinja.

 

Prema odredbama navedene Odluke psi se smiju izvoditi na javne površine  na povodcu pod nadzorom posjednika i ako su označeni mikročipom, a  posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i u slučaju potrebe dužan je očistiti javnu površinu.

 

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, sportskim terenima,  dvorištima škola i vrtića, grobljima i na drugim javnim površinama koje su označene znakom s prekriženim likom psa te mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

            

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da se samostalno kreću po javnim površinama bez prisutnosti i bez nadzora posjednika.

 

U okviru Programa preventivnih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja te mjera zaštite okoliša na području Općine Trnovec Bartolovečki u 2019. godini („SVVŽ“ broj 105/18.) radi osiguranja ispunjenja zakonskih obveza skrbi za napuštene životinje te omogućavanje lakše kontrole populacije napuštenih životinja te odgovornog posjedovanja životinja Općina sufinancira provedbu mjera:

-       sterilizaciju mačaka i pasa u visini od 50% iznosa od pune cijene usluge Veterinarske stanice d.d. Varaždin te

-       označavanje pasa mikročipom i upis u Upisnik kućnih ljubimaca u visini od 50% iznosa od pune cijene usluge Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

 

Prije provedbe naprijed navedene mjere potrebno je podnijeti zahtjev za sufinanciranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine koji izdaje potvrdu, a koja se predaje u Veterinarskoj stanici d.d. Varaždin. Korisnik sam plaća 50% iznosa veterinarske usluge po izvršenoj usluzi, a 50% iznosa cijene veterinarske usluge plaća Općina na osnovi ispostavljenog računa od strane Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

 

 

NAPOMENA:  Sve gore navedene Odluke objavljene su na internetskoj stranici Općine      

                         Trnovec Bartolovečki, a nadzor nad provedbom odredaba navedenih Odluka

                         u nadležnosti je komunalnog redara Općine.

 

 

 

GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top