PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

26.01.2017

Poziv

           

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 363-01/17-01/06

URBROJ: 2186-09-07-01/4-17-1

Trnovec, 26. siječanj 2017.

 

                  Temeljem odredbe članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) te članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16), Jedinstveni upravni odjel Općine Trnovec Bartolovečki upućuje

 

P O Z I V 

SVIM VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA NA KOJIMA SE NALAZI AZBEST (SALONIT PLOČE)

            

                     Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest (salonit ploče) s područja Općine Trnovec Bartolovečki da radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, dostave podatke o lokaciji građevine (kuće, garaže, poljoprivrednog objekta i sl.), procjeni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16), u Jedinstveni upravni odjel Općine Trnovec Bartolovečki.

 

                     Podaci se dostavljaju popunjavanjem Obrasca (dostupnog na web stranici Općine) poštom, mailom na adresu opcina@trnovec-bartolovecki.hr ili osobnim dolaskom u prostorijama Općine Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Bartolovečka ulica 76,  zaključno do 15. svibnja 2017. godine.

 

                     Za sve dodatne informacije kontaktirati komunalnog redara Općine na broj telefona 042/683-060 ili putem maila opcina@trnovec-bartolovecki.hr.


                                                        JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top