PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

28.01.2015

Izvod iz izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Trnovec Bartolovečki

Sukladno stavku 6. članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08.i 61/11.) objavljuje se

I Z V O D
IZ IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Klasa: 023-01/14-01/14 Urbroj: 2186-09-03-14-1 od 10. listopada 2014. godine

I.OPIS POSLOVA

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, 
- rješava po potrebi jednostavne i najsloženije upravne stvari iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, 
- prati zakone i druge propise koji se odnose na organizaciju i djelokrug Općine,
- izrađuje ili organizira izradu prijedloga akata i stručnih materijala za načelnika i Općinsko vijeće,
- izrađuje ili organizira izradu prijedloga proračuna, rebalansa proračuna i projekcije proračuna i drugih financijskih akata i vrši dostavu zakonom određenih i traženih podataka Poreznoj upravi, Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija,
- izrađuje izvješća o zaduženjima,
- organizira i koordinira rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
- izrađuje ugovore i sporazume vezano za obveze kao i potraživanja Općine,
- odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika u prvom stupnju propisanih posebnim zakonom,
- brine se o provedbi stručnog osposobljavanja za poslove radnog mjesta i usavršavanja stručnih sposobnosti i vještina službenika putem organiziranih programa i
- izrađuje izvješća o zaduženjima,
- organizira i koordinira rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
- izrađuje ugovore i sporazume vezano za obveze kao i potraživanja Općine,
- odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika u prvom stupnju propisanih posebnim zakonom,
- brine se o provedbi stručnog osposobljavanja za poslove radnog mjesta i usavršavanja stručnih sposobnosti i vještina službenika putem organiziranih programa i obavlja druge poslove određene odredbama posebnog zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- izrađuje tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, te konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,
- izrađuje izvješća o radu,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine, odlukama Općinskog vijeća, te određene nalogom načelnika Općine i predsjednika Općinskog vijeća.

II. PODACI O PLAĆI

Prema članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/14.) plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

a) Koeficijent za obračun plaće
Koeficijent za obračun plaće propisan je člankom 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/14.) i za radno mjesto I. Kategorije – GLAVNI RUKOVODITELJ –PROČELNIK koje je u 1. Klasifikacijskom rangu iznosi 2,90.

b) Osnovica za obračun plaće
Osnovica za obračun plaće koja se primjenjuje za obračun plaća službenika utvđena je za 2015. godinu Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u Općini Trnovec Bartolovečki za 2015. godinu Klasa: 121-01/14-01/06 Urbroj: 2186-09-03-14-2 od 30. prosinca 2014. godine u visini od 4.950,00 kuna bruto.

III. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

a) pisano testiranje koje se sastoji od provjere poznavanja:
- osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – dodjeljuje se od 0 do 10 bodova, 
- propisa iz djelokruga rada, a navedenih kao pravni izvori za pripremanje za pisano testiranje- 
dodjeljuje se od 0 do 10 bodova

b) provjera sposobnosti i vještina provjerom rada na računalu koja se sastoji od izrade jednog akta iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela – dodjeljuje se od 0 do 10 bodova

c) intervju (samo u slučaju da je kandidat ostvario najmanje 50% od ukupnih broja bodova nakon 
provedene provjere pod točkom a) i b) – najmanje 15 bodova 

IV. PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE

1. ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 59/90., 135/97., 113/00.,28/01,76/10. i 
85/10.-pročišćeni tekst )

2. djelokrug rada radnog mjesta
- Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ br.33/01.,60/01.,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11.,144/12.,19/13.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ br.117/93. 69/97.,33/00.,73/00.,127/00.,59/01.,107/01.,117/01.,150/02.,147/08.,132/06.,26/07.,73/08.,
25/12.,147/14.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.90/11., 83/13., 143/13., i 13/14.)
- Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – Uredba i 178/04.,38/09.,79/09.,153/09. i 49/11., 144/12.,94/13.,153/13. i 147/14.)
- Zakon o održivom gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 94/13.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13.)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br.86/12. i 143/13.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ br.84/11.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13.)

V. POZIV ZA TESTIRANJE

Provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata provesti će se dana:
- 03. veljače 2015. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati
Klasa: 112-01/14-01/23
Urbroj: 2186-09-03-15-8 
Trnovec, 27. siječnja 2015.


OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top