PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

08.08.2012

Prvi javni poziv

08.08.2012

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Trnovec Bartolovečki

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
T R N O V E C , Bartolovečka 76
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Račun proračuna 2360000-1846200006 Zagrebačka banka d.d.
Telefon 042 683-060, Faks 042 683-911
E-mail:op-t-b@vz.htnet.hr
MB 2697599, OIB 06955881275
Klasa:361-01/12-01/22
Urbroj:2186-09-07-12-1
Trnovec,07. kolovoz 2012.

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/2012) načelnik Općine Trnovec Bartolovečki, Trnovec,Bartolovečka 76 objavljuje

JAVNI POZIV
NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Novim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je donesen na 13. sjednici Hrvatskog sabora 13. srpnja 2012. godine, a objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86 od 27.07.2012. godine, stupio je na snagu osmog dana po objavi tj. sa 04.08.2012, prestalo je važenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 90/11.

Ovaj Zakon uredio je uvjete, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada, pa se ovom prilikom pozivaju svi vlasnici-investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Trnovec Bartolovečki na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kako bi se na taj način izvršila legalizacija takove izgradnje u skladu s narečenim Zakonom.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju, kojeg za područje naše Općine donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišu Varaždinske županije,Varaždin,Franjevački trg 7, a na temelju podnesenog zahtjeva vlasnika-investitora takove zgrade.

Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Iznimno, zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje o uklanjanju do dana stupanja na snagu ovog Zakona, podnosi se najkasnije do 31.12.2012. godine.

Obrazac zahtjeva sa potrebitom dokumentacijom za izdavanje Rješenja, vlasnici-investitori nezakonito izgrađenih zgrada mogu podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije u Varaždinu, Franjevački trg 7.


NAČELNIK OPĆINE:
Stjepan Hren v.r.
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top