PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

28.06.2012

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

28.06.2012

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 23/07) i članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” ), te članka 5. Odluke osnivanju Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 21/07. i 18/10.) Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA
SAVJETA MLADIH OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I. OSNIVANJE SAVJETA MLADIH 

Temeljem i u skladu sa odredbama Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 23/07) Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki je donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih u Općini Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 21/07. i 18/10.).

Savjet mladih Općine Trnovec Bartolovečki ( u nastavku teksta: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (u nastavku teksta: Općinsko vijeće) koje osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za provedbu određenih projekata i programa kojima se osigurava bolji položaj mladih u lokalnoj sredini tako da se na taj način i mladi aktivno uključuju u javni život lokalne zajednice.

II. BROJ, SASTAV I MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Savjet mladih ima sedam ( 7 ) članova uključujući u taj broj predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta mladih.
U Savjet mladih može se birati osoba u dobi od petnaest ( 15 ) do dvadesetdevet ( 29 ) godina, koja ima prebivalište na području Općine Trnovec Bartolovečki (u nastavku teksta: Općina).

Sastavom članova Savjeta mladih osigurava se ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske populacije mladih, te zastupljenost mladih iz reda mladih koji se profesionalno ili volunterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade. 
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

III. PROVEDBA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH 

Općinsko vijeće raspisalo je izbore za članove Savjeta mladih donošnjem Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/2012. ) na 28. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2012. godine. 
Izbor članova Savjeta mladih provest će Općinsko vijeće na sjednici koja će se održati
dana 19. srpnja 2012. godine, s početkom u 19:00 sati,
u službenim prostorijama Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka 76.

IV. OVLAŠTENI PREDLAGATELJI KANDIDATA ZA ČLANOVE SVJETA MLADIH

Kandidate za članove Savjeta mladih predlaže:
- udruga Vijeće mladih Općine Trnovec Bartolovečki, 
- druge udruge sa sjedištem na području Općine koje se bave mladima, te
- drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i djeluju na području Općine (učenička vijeća i sl.).

V. UPUTE ZA PROVEDBU KANDIDIRANJA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

1.Osobe koje se mogu kandidirati
Za izbor člana Savjeta mladih može se predložiti:
- osoba u dobi od petnaest ( 15 ) do dvadesetdevet ( 29 ) godina, 
- da ima prebivalište na području Općine,
- da je iz reda školske populacije, ili iz reda studentske populacije, ili iz reda mladih koji se profesionalno ili volunterski bavi stručnim radom iz pojedinog područja djelokruga rada Savjeta mladih od interesa mladih i skrbi za mlade

2. Postupak kandidiranja
Kandidiranje se provodi isključivo putem kandidacijske liste na odgovarajućem obrascu – Prijedlog liste kandidata za članove Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki (OBRAZAC –A).

Odgovarajući obrasci za provođenje izbora mogu se podići u:

Jedinstvenom upravnom odjelu u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu,
Bartolovečka ulica 76 svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati,

a isti se nalaze i na internetskoj stranici Općine Trnovec Bartolovečki.

3. Dokumentacija koja se prilaže uz Prijedlog liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih 
Uz Prijedlog liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih obvezno se prilaze slijedeća dokumentacija:
- Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih ( OBRAZAC – B)
- izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ili izvadak iz registra u koji se upisuju organizirani oblici 
mladih u svrhu dokaza statusa ovlaštenog predlagatelja, te
- presliku osobne iskaznice predloženog kandidata u svrhu dokaza prebivališta na području Općine.

4. Način i rok za dostavu Prijedloga lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih 
Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih sa pripadajućom dokumentacijom predaju se Povjerenstvu za izbor i imenovanje Općinskog vijeća neposredno svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76, ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Trnovec Bartolovečki
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Trnovec, Bartolovečka ulica 76
42202 B. Trnovec
( za izbor članova Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki)

Rok za dostavu Prijedloga lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki je:

10. srpnja 2012. godine do 14:00 sati.

VI. OBJAVA ZBIRNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća sastaviti će i objaviti Zbirnu listu pravovaljanih prijedloga u roku 48 sati od isteka roka za predaju kandidacijskih lista na oglasnoj ploči u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka 76, na oglasnim pločama nalazećim u naseljima na području Općine i internetskoj stranici Općine do:

12. srpnja 2012. godine do 14:00 sati

VII. POUKA O ZAŠTITI IZBORNOG PRAVA

Ako su podnositelju prijedloga ili predloženom kandidatu povrijeđena prava u postupku kandidiranja i izbora za člana Savjeta mladih ima pravo podnošenja prigovora.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća u roku 48 sati računajući od isteka dana provedbe izbora na sjednici Općinskog vijeća, dakle do 21. srpnja 2012. godine do 19:00 sati, a koje je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati isteka roka za podnošenja prigovora, dakle do 23. srpnja 2012. godine do 19:00 sati.
Podneseni prigovor ne odgađa obavljanje daljnjih izbornih radnji.

Ukoliko rješavajući po prigovoru Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora postupiti će da će:
- poništiti radnje u postupku i odrediti rok za da se te radnje ponove,
- poništiti izbore i odrediti rok za provedbu postupka novih izbora u slučaju da ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji.

Protiv rješenja Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća podnositelj prigovora ima pravo žalbe koju podnosi putem Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od dana primitka narečenog rješenja, a koji donosi odluku o žalbi u roku 48 sati od dana primitka iste.

VIII. OSTALE NAPOMENE 

- Ovlašteni predlagatelji predlažu liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih vodeći računa o zastupljenosti pojedinih dobnih skupina mladih ( školska i studentska populacija mladih),
- prilikom sastavljanja liste ovlašteni predlagatelj dužan je voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova,
- Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća odbiti će primitak Prijedloga liste kandidata koji je 
nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen, a u slučaju odbijanja povrata od strane predlagatelja 
ili je već zaprimljen poštanskom dostavom, isti prijedlog neće se razmatrati.

IX. DODATNE INFORMACIJE

Ovlašteni predlagatelji mogu se u svezi postupka kandidiranja dodatno informirati u Jedinstvenom upravnom odjelu u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76 svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati na telefon: 042/ 683-060 ili 042/ 684-040.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top