PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

12.05.2015

Izvod Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Trnovec Bartolovečki

Obavijest o testiranju

Sukladno stavku 6. članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) objavljuje se

I Z V O D
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Klasa: 023-01/15-01/01 Urbroj: 2186-09-03-15-1 od 01. travnja 2015.godine

I.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE I JAVNU NABAVU

- vrši primanje pismena i drugih pošiljki, otvaranje i pregled,
- primanje podnesaka usmeno na zapisnik,
- upisivanje pismena u evidencije uredskog poslovanja i dostava spisa predmeta u rad,
- otprema akata,
- razvođenje spisa predmeta, stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje,te poslove arhiviranja,
- vođenje brigu o čuvanju pečata i štambilja Općine,
- vrši umnožavanje dokumentacije,
- izdaje potvrde po zahtjevu stranaka,
- vodi evidenciju sastanaka i primanje najavljenih stranaka pri dužnosnicima Općine,
- obavlja protokolarne poslove za potrebe dužnosnika,
- vodi brigu o nabavci kancelarijskog materijala i vrši ostale nabavke pripremom narudžbenice, 
- obavlja kompletiranje dokumentacije 
na osnovu koje se vrše plaćanja (narudžbenice, ugovora, otpremnice i dr. dokumentacije),
- prati objavljene javne natječaje za potrebe Općine i udruge civilnog društva,
- sudjeluje u pripremi i izradi akata u postupcima javne nabave ( Plan nabave, odluke, zapisnike i 
dr.),
- sudjeluje u vođenju postupka javne nabave u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi,
- priprema i sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije javnog nadmetanja,
- vrši objavljivanje u službenim glasilima u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi i 
provedbenim propisima,
- vodi evidecije i dostavlja izvješća provedbe postupaka javnih nabava u Općini u skladu sa 
odredbama zakona i provedbenim propisima, 
- pruža stručnu pomoć udrugama pri pripremi prijava programa na javne natječaje,
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

II. PODACI O PLAĆI 

Prema članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/14.) plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
a) Koeficijent za obračun plaće
Koeficijent za obračun plaće propisan je člankom 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/14.) i za radno mjesto III. Kategorije – referent koje je u 11. Klasifikacijskom rangu iznosi 1,46.

b) Osnovica za obračun plaće
Osnovica za obračun plaće koja se primjenjuje za obračun plaća službenika utvrđena je za 2015. godinu Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u Općini Trnovec Bartolovečki za 2015. godinu Klasa: 121-01/14-01/06 Urbroj: 2186-09-03-14-2 od 30. prosinca 2014. godine u visini od 5.108,84 kuna bruto.

III. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

a) pisano testiranje koje se sastoji od provjere poznavanja:
- osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – dodjeljuje se od 0 do 10 bodova,
- propisa iz djelokruga rada, a navedenih kao pravni izvori za pripremanje za pisano testiranje- 
dodjeljuje se od 0 do 10 bodova
b) provjera sposobnosti i vještina provjerom rada na računalu – dodjeljuje se od 0 do 10 bodova
c) intervju (samo u slučaju da je kandidat ostvario najmanje 50% od ukupnih broja bodova nakon 
provedene provjere pod točkom a) i b) – najmanje 15 bodova

IV. PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE

1. ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 59/90., 135/97., 113/00.,28/01,76/10. i 
85/10.-pročišćeni tekst )
2. djelokrug rada radnog mjesta
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 105/97., 64/00.,65/09. i 144/12.)
- Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 25/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,158/05,129/06, 20/10. i 69/10. 126/11., 80/13.,40/14.,69/14.,87/14. i 94/14.)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14.)

V. POZIV ZA TESTIRANJE

Provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata provesti će se dana:
- 19. svibnja 2015. godine (utorak) s početkom u 7:30 sati

Klasa: 112-01/15-01/02
Urbroj: 2186-09-07-01-15-9 
Trnovec, 12. svibnja 2015. 


OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top