> Početna > Novosti

Novosti

01.04.2015

Javni poziv studentima

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
NAČELNIK
Klasa: 061-01/15-01/02
Urbroj: 2186-09-03-15-1
Trnovec, 01. travanj 2015.

           Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst) te članka 52. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 25/13. – pročišćeni tekst), a vezano za članak 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Trnovec Bartolovečki donijete na 16. sjednici Općinskog vijeća, načelnik Općine objavljuje

J A V N I P O Z I V
za studente koji su dobitnici rektorove ili dekanove nagrade

1. Pozivaju se studenti s prebivalištem na području Općine Trnovec Bartolovečki koji su dobitnici rektorove nagrade sveučilišta ili dekanove nagrade studija za akademsku 2013/2014. godinu te za 2014/2015. godinu da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Trnovec Bartolovečki do 10. travnja 2015. godine (petak) do 15,00 sati.

2. Prijave se podnose radi dodjele nagrade nadarenim studentima za postignute uspješne rezultate tijekom studija na dan obilježavanja Dana Općine Trnovec Bartolovečki.

3. Studenti su dužni uz prijavu dostaviti na uvid orginal diplome ili potvrde o dobivenoj rektorovoj ili dekanovoj nagradi te osobnu iskaznicu, a po izvršenom uvidu izvornici dokumenata biti će vraćeni podnositeljima prijave.
                                                                                                                     
NAČELNIK
Zvonko Šamec v.r.
GIS
Naše novine
Slobodna zona