> Početna > Novosti

Novosti

28.01.2015

Izvod iz izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Trnovec Bartolovečki

Sukladno stavku 6. članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08.i 61/11.) objavljuje se

I Z V O D
IZ IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Klasa: 023-01/14-01/14 Urbroj: 2186-09-03-14-1 od 10. listopada 2014.godine

I.OPIS POSLOVA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA

- rješava u upravnim stvarima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u područjima 
komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prostornog uređenja, groblja i po potrebi drugih upravnih stvari iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
- prati propise i upućuje na primjenu istih iz područja financija i računovodstva, 
- sudjeluje u izradi svih financijskih izvješća, te konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,
- sudjeluje u izradi nacrta akata iz područja proračuna
(plan, izvješća, proračun, izmjene i dopune proračuna, godišnji obračun proračuna, te programe javnih potreba iz područja gospodarstva i poljoprivrede, te društvenih djelatnosti) i 
odluka u vezi financiranja Općine i izvršavanja općinskog proračuna,
- obavlja poslove računovodstvenog referenta radi zamjene izvršitelja tih poslova,
- vodi sve Registre elektroničkim putem iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela (upis podataka i upis promjene podataka) – e-nabava, Registar nerazvrstanih cesta Općine i druge Registre, te vrši unos podataka elektroničkim putem za potrebe nadležnih županijskih i državnih tijela prema posebnim propisima,
te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

II. PODACI O PLAĆI

Prema članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/14.) plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

a) Koeficijent za obračun plaće
Koeficijent za obračun plaće propisan je člankom 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/14.) i za radno mjesto II. Kategorije – viši stručni suradnik koje je u 6. Klasifikacijskom rangu iznosi 1,93.

b) Osnovica za obračun plaće
Osnovica za obračun plaće koja se primjenjuje za obračun plaća službenika utvđena je za 2015. godinu Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u Općini Trnovec Bartolovečki za 2015. godinu Klasa: 121-01/14-01/06 Urbroj: 2186-09-03-14-2 od 30. prosinca 2014. godine u visini od 5.108,84 kuna bruto.

III. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

a) pisano testiranje koje se sastoji od provjere poznavanja:
- osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – dodjeljuje se od 0 do 10 bodova,
- propisa iz djelokruga rada, a navedenih kao pravni izvori za pripremanje za pisano testiranje- 
dodjeljuje se od 0 do 10 bodova

b) provjera sposobnosti i vještina provjerom rada na računalu – dodjeljuje se od 0 do 10 bodova

c) intervju (samo u slučaju da je kandidat ostvario najmanje 50% od ukupnih broja bodova nakon 
provedene provjere pod točkom a) i b) – najmanje 15 bodova

IV. PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE

1. ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 59/90., 135/97., 113/00.,28/01,76/10. i 
85/10.-pročišćeni tekst )

2. djelokrug rada radnog mjesta

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.90/11., 83/13., 143/13., i 13/14.)
- Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. („Narodne novine“ br. broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – Uredba i 178/04.,38/09.,79/09.,153/09. i 49/11., 144/12.,94/13.,153/13. i 147/14.)
- Zakon o održivom gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 94/13.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13.)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br.86/12. i 143/13.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ br.84/11.)

V. POZIV ZA TESTIRANJE
Provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata provesti će se dana:
- 03. veljače 2015. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati

Klasa: 112-01/14-01/24
Urbroj: 2186-09-07-01-15-8 
Trnovec, 27. siječnja 2014.OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
GIS
Naše novine
Slobodna zona